Практически насоки по QMS, EMS, OHSAS

Този курс Ви е необходим, ако

 • желаете да упражните уменията си за вътрешен одит на СУК/СУОС/СУЗБУТ;
 • имате нужда да проверите дали прилагате ключови одиторски умения;
 • не правите одити често и се нуждаете от възможността да обсъдите въпроси за одитите с опитни одитори.

Ще научите:

 • изискванията за одит в ISO 9001/ISO 14001/BS OHSAS 18001;
 • основните етапи в процеса на одита;
 • как да се подготвите за одит и как да го документирате;
 • как да събирате обективни доказателства, които се подобрите уменията за интервюиране, наблюдение и преглед на документи;
 • как се прави оценка на обективните доказателства;
 • как се докладва вътрешен одит;
 • как се създават доклади за несъответствие;
 • как се проверява ефективността на предприетите коригиращи действия;
 • как да се документира последващия одит за проверка на коригиращите действия.

Ще се нуждаете от:

 • някакъв опит / знания за провеждане на одити на СУК/СУОС/СУЗБУТ.

Вашето бъдещо развитие

 • Водещ Одитор на СУК/СУОС/СУЗБУТ;
 • Новия мениджър по качеството.

Продължителност на курса

1 ден