Вътрешен одитор на Система за Управление на Информационни Технологии

 Този курс Ви е необходим, ако

 • Искате да станете вътрешен одитор на система за управление на ИТ;
 • Вие сте опитен одитор и искате да разширите своите познания и роля в областта на информационните технологии;
 • Вие сте специалист по IT и търсите обучение за одиторски умения.

Ще научите

 • Какъв е приноса на вътрешните одити за ефективността на вашата система за управление на ИТ;
 • Ролите и отговорностите на вътрешните одитори по СУИТ;
 • Как да планирате одитите си чрез ефективни въпросници (чеклисти) ;
 • Целта, предназначението и основните изисквания на ISO 20000;
 • Как да проверявате дали текущата практика във вашата организация отговаря на определените изисквания;
 • Kaк одитирането на съответствието може да подобри стабилността и надеждността на системата за управление;
 • Да събирате обективни доказателства чрез наблюдения, интервюиране и извадки от документи;
 • Да докладвате точно констатациите си;
 • Какво е коригиращо действие и кой трябва да го извърши;
 • Как да проверявате ефективността на предприетите коригиращи действия.

Вие трябва да 

 • имате основни познания по ISO 20000 и/или IT; 

Следващи курсове

 • Водещ одитор по ISO 20000;
 • Подобряване на вашата система за вътрешни одити.

Продължителност на курса

2 дни
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
София Регистрирай се сега
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега