Водещ одитор на СУК ISO 9001:2015

IRCA Logo 

Този курс Ви е необходим, ако

 • Искате да одитирате системата си съгласно изискванията на ISO 9001;
 • Вие сте одитор или Мениджър по качеството и искате да добавите стойност чрез широко призната квалификация;
 • Вие искате да удовлетворите изискванията на IRCA за регистрация.

Ще научите

 • целта на СУК и принципите за управление на качеството на ISO 9000;
 • съществените дефиниции и термини, които ще ви помогнат да интерпретирате и одитирате спрямо изискванията на ISO 9001;
 • да анализирате клаузите на ISO 9001 и да посочвате примери за доказателства, които биха демонстрирали съответствие с тези изисквания;
 • ролите и отговорностите на одитора и водещия одитор;
 • да планирате и извършвате интервю с висшето ръководство и да оценявате политиката и целите по качеството на организацията;
 • как да подготвите план за одит на място, който да установи ефективни пътища на одит през процесите и между членовете на одитния екип;
 • как да одитирате процесите за съответствие и ефективност, включително всякакви специфични цели по качеството;
 • как да се подготвите добре за извършване на одит и да съставяте процесен чеклист;
 • как да събирате обективни доказателства чрез наблюдение, интервюиране и преглед на документация;
 • как да оценявате обективно доказателствата и коректно да идентифицирате съответствие и несъответствие с изискванията;
 • как да докладвате констатациите точно спрямо изискванията на ISO 9001, да съставяте и градирате доклади за несъответствия и да оценявате предложения за коригиращи действия;
 • как да свържете вашите констатации от одита с политиката и целите на организацията и да представите общата оценка на висшето ръководство.

Вие трябва да 

 • имате познания и разбиране на ISO 9001, в най-добрия случай да сте завършили курса за Запознаване и интерпретация на ISO 9001;
 • разбирате основните принципи на функциониране на организациите и ролята на висшето ръководство;
 • да имате добри познания по ISO 9001 и да разбирате принципите за управление на качеството и концепциите: цикъла Планиране-Извършване-Проверка-Действие (PDCA) ; взаимовръзките между управление на качеството и удовлетвореността на клиентите; използваните в сферата на качеството термини и 8-те принципа по качеството изложени в ISO 9000; процесния подход; моделът на процесно ориентираната система за управление на качеството; структурата и съдържанието на ISO 9001;
 • отделите около 2 часа за подготовка по предварителните материали, които ще Ви бъдат предоставени, преди участието Ви в курса.

Следващи курсове

 • Водещ одитор ISO 14001; OHSAS 18001;
 • Курсове за подобряване на бизнеса.

Продължителност на курса

5 дни

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 1450 лв. без ДДС

Този курс отговаря на критериите на IRCA за ISO 9001:2015  за Водещи одитори на системи за управление на качеството IRCA/9153 и е регистриран под номер A 17025 

Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
Банкя Регистрирай се сега