Верига на доставки

Вашата верига на доставки е толкова силна, колкото е най-слабото ѝ звено.

За организациите става все по-важно да контролират основните рискове и усложнения в рамките на своята верига на доставки. Сложните вериги на доставки, които често могат да обхващат множество държави и континенти, представляват съществен рисков елемент за всяка организация.

Основните рискове са свързани с това дали дружествата във Вашата верига на доставки имат ефективни програми за управление на риска, в съответствие с изискванията на Вашата организация. За да се запази конкурентоспособността и рентабилността, е необходимо стриктно управление на веригата на доставки. Степента на успех или неуспех на Вашия доставчик може да се отрази на репутацията на Вашата организация, на стойността на марката и спазването на законодателството.

Успоредно с това оценката на сигурността на информацията по веригата на доставки (Supply Chain Information Assurance) и управлението от трета страна (Third Party Management) е област, на която се обръща все по-голямо внимание предвид увеличаването на аутсорсинга в последно време, появата на облачните услуги и политиките. Bring Your Own Device – BYOD. Дори само тези фактори правят все по-трудно за организациите да защитят своите най-ценни активи – данните.

Schenker Client quote without logo

Организационни ползи

Нашите решения за оценка, съобразени със специфичните потребности на клиентите  осигуряват допълнително ниво на сигурност за Вашите сертифицирани системи за управление. Този подход Ви дава увереност, че организациите във Вашата верига на доставки работят последователно в съответствие с Вашите собствени високи технически изисквания.

  • Управление на рискове, свързани с веригата на доставки
  • Идентифициране на области за подобряване
  • Репутация на марката и ангажираност на заинтересованите страни
  • Етично снабдяване
  • Анализ на данни и визия за стимулиране на конкурентните предимства

Затова организациите възприемат сериозно управлението и оценката на веригата на доставки. Ефективното управление на веригата на доставки може да бъде предизвикателство, независимо от това дали имате за цел устойчивите доставки, идентифицирането и валидирането на Вашите доставчици, или етичното снабдяване. LRQA може да подкрепи организациите при идентифицирането и намаляването на възможните рискове и да предостави необходимата сигурност за осъществяване на стратегиите, свързани с веригата за доставки.

След провеждане на първоначално проучване и обсъждане LRQA може да помогне за изготвянето на бизнес решение, разработено специално за Вашата организация, като гарантира, че услугата за оценка се основава на Вашите собствени бизнес потребности. Може да се направи много, така че организациите да бъдат в състояние да намалят ефективно риска в своята верига на доставки, като увеличат съществените възможности, предоставени от успешната верига на доставки. Нашите услуги за оценка на управлението на верига на доставки включват: Одит на доставчик (индивидуализиран или стандартен) Верификация на доставчик Етично снабдяване и устойчиви доставки Внезапни одити Скоринг оценка на доставчик Таен одит Критични нива на запасите (Pinch Point) Оценка на връщането на продукт