Управление на риска

Във всички организации има рискове и те трябва да бъдат идентифицирани, оценявани и управлявани, за да се намали ефектът от тяхното вредно въздействие, независимо от това дали произхождат от вътрешни или външни източници.

"Нашите услуги са свързани с Вашите стратегически цели. Те ни позволяват да Ви помогнем да намалите рисковете и да увеличите ефективността и ефикасността на Вашите системи за управление с цел стимулиране на непрекъснато усъвършенстване на бизнеса и получаване на конкурентни предимства. Организационни ползи

С ангажимент за ефикасност на процесите и оперативно усъвършенстване, които са в основата на организациите по света, чрез нашето портфолио от услуги за усъвършенстване на бизнеса и управление на риска Ви предоставяме индивидуализирани решения, които ви позволяват:

 • Да управлявате организационното усъвършенстване и да намалявате Вашите рискове
 • Да подобрявате производителността и гъвкавостта на бизнеса
 • Да намалявате разходите
 • Да увеличавате видимостта на рисковете и областите за подобряване

Camso Client Quote

Нашите услуги за управление на риска включват:

 • Оценка на риска и проучване на инциденти
 • Оценка на уязвимостта и тестване за проникване (Penetration Testing)
 • Идентифициране, анализ и оценка на рисковете
 • Подготовка и управление на регистри на рискове
 • Мониторинг и контрол на риска
 • Смекчаване и прехвърляне на риска
 • Ефективни превантивни действия
 • Защита на данните
 • Гап анализ