Усъвършенстване на процесите и персонала

Все по-важен аспект от глобалния бизнес е управлението и прилагането на стабилното корпоративно и секторно ръководство. Успешното корпоративно ръководство е от основно значение за резултатите на предприятието и за постигането на неговите стратегически цели.

Много организации са задължени от регулации или от акционерите си да въведат ефективни корпоративни процеси и процедури. Въпреки това днес много организации вземат независимо решение за усъвършенстване на политиките и операциите си, за да повишат своята ефективност и рентабилност.

Каквито и да са потребностите Ви, някой от нашите корпоративни специалисти ще Ви напътства при идентификацията на правилните инструменти и техники.

Нашите услуги за усъвършенстване на процесите и персонала включват:

 • Обучение на персонала
 • Вътрешен одит
 • Скоринг оценка (целеполагане)
 • Six Sigma
 • Lean Management
 • Анализ на трендовете
 • Статистически контрол на процесите
 • Бенчмаркинг
 • Анализ на системата за измерване
 • Анализ на отказите и техните ефекти
 • Оценка на потока от информация
 • Инструменти и техники за решаване на проблеми
 • Коригиращо действие
 • Управление на промяната
 • Организационна култура
 • Ангажираност на служителите