Сигурност на веригата на доставки

В света на глобализацията на веригите на доставка и изнасяне на дейности, управлението на рисковете за сигурността на Вашата верига за доставки изискват проактивен и интегриран подход.

Управлението на сигурността зависи изключително много от наличието на система за управление, основана на риска. 

Разбирането на рисковете във вашата система за доставки е първата стъпка за превръщането им във възможности. LRQA е организация, която е посветена на защитата на Вашите най-ценни активи. Благодарение на нашия опит и експерти, ние наистина разбираме рисковете и възможностите, пред които сте изправени, като Ви предлагаме квалифициран екип оценители, одитори и проверяващи, които да Ви помогнат да подобрите ефективността и да намалите риска .