SA 8000 - Социална отговорност

Какво представлява SA 8000?

SA 8000 е международен стандарт за подобряване на работните условия по света. Той е базиран на 13 международни конвенции за човешките права, десет от които са на международната организация по труда (International Labour Organisation - ILO). ILO е най-старата агенция на ООН и единствената, която има структура от три части – синдикати, организация на работодателите и правителства.

Препоръки, свързани с интерпретирането и прилагането на тези конвенции, може да се намери на интернет страница:www.ilo.org. Стандартът SA 8000 е създаден да помага при прилагането на тези норми в реални ситуации и покрива детски труд, насилствен труд, дискриминация, право на сдружаване и колективно договаряне и още здраве и безопасност, работно време, заплати и дисциплинарни практики. Тези осем ключови изисквания на SA 8000 са съществени, за да позволят на одиторите да установят съответствие. Всички елементи са свързани и съответствието с едно е зависимо от съответствието с другите. Изискванията за система за управление съгласно SA 8000 надхвърля обикновения подход за попълване на чеклист и насърчава мениджърите да извършват постоянни систематични промени, за да развиват своя бизнес.

Кой може да използва SA 8000?

Стандартът SA 8000 може да се прилага за различни типове фирми от различни браншове на икономиката. Фокусът на стандарта е върху процесите, свързани със социалната отговорност.

Всяка организация, независимо дали произвежда или предоставя продукти, обществени организации, сдружения, държавна администрация, т.н. може да използва този стандарт.

Защо SA 8000 е важен за Вашата организация?

SA 8000 демонстрира на страните, заинтересувани от вашата дейност, че Вашата организация е в състояние да спазва нормативните изисквания към условията на труд и да зачита човешките права. Това не само потвърждава ангажимента към въвеждане, поддържане и подобряване на политиката за социална отговорност, но може да предостави на организацията конкурентно предимство. 

SA 8000 и подходът на LRQA

Нашата уникална методика помага на организациите да управляват своите системи и рискове за да подобряват и защитават своите настоящи и бъдещи резултати. Ние извършваме сертификация и обучения по SA 8000.

С нарастващите изисквания за отговорност през последните години, сертификацията от LRQA е един много видим начин да покажете на заинтересуваните страни, че наистина се отнасяте серозно към социалната отговорност.

Ползите включват:

  • Структуриран подход към идентифициране на опасностите и управление на риска, което може да допринесе за осигуряване на по-добра работна среда;
  • Минимизиране на риска - управлението на социалната отговорност става по-прозрачно и ефективно чрез преобразуване на резултатите от одитите в действия;
  • Законодателство - осигурява средства за идентифициране на съществуващото законодателство и други приложими изисквания, което ви помага да не излизате извън рамката на закона;
  • Увереност на заинтересуваните страни - повишава доверието, когато системата по SA 8000 е оценена от независима страна;
  • Дава ясна демонстрация на ангажимента на ръководството към социална отговорност;
  • Позволява да работите с много организации, които поставят сертификацията като условие в договора или очакват да я има.