OHSAS 18001 - Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд

Какво е OHSAS 18001?

OHSAS 18001 е разработен в отговор на нуждата на индустрията от признат стандарт за система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, който може да бъде оценен и сертифициран от външна страна. 

Кой може да използва OHSAS 18001?

OHSAS 18001 е приложим към всяка организация - независимо от размера или разположението и.

Защо OHSAS 18001 е важен за вашата организация?

OHSAS 18001 демонстрира на страните, заинтересувани от Вашата дейност, че Вашата организация е в състояние да спазва нормативните изисквания към безопасните и здравословни условия на труд. Това не само потвърждава ангажимента към въвеждане, поддържане и подобряване на политиката за здраве и безопасност, но може да предостави на организацията конкурентно предимство. 

OHSAS 18001 и подходът на LRQA

Нашата уникална методика помага на организациите да управляват своите системи и рискове за да подобряват и защитават своите настоящи и бъдещи резултати. Ние извършваме сертификация и обучения по OHSAS 18001.

С нарастващите изисквания за отговорност през последните години, сертификацията от LRQA е един много видим начин да покажете на заинтересуваните страни, че наистина се отнасяте сериозно към здравето и безопасността.

Ползите включват:
  • Структуриран подход към идентифициране на опасностите и управление на риска, което може да допринесе за осигуряване на по-здравословна и по-безопасна работна среда. 
  • Минимизиране на риска - управлението здравословните и безопасни условия става по-прозрачно и ефективно чрез преобразуване на резултатите от одитите в действия. 
  • Законодателство - осигурява средства за идентифициране на съществуващото законодателство и други приложими изисквания, което ви помага да не излизате извън рамката на закона. 
  • Увереност на заинтересуваните страни - повишава доверието, когато системата по OHSAS е оценена от независима страна.  
  • Система за управление, основавайки се на цикъла "Планиране - Извършване - Проверка - Действие", като този стандарт е сходен с други стандарти за системи за управление, което означава по-лесно интегриране на системите.