ISO 50001 Системи за управление на енергийната ефективност

Какво е ISO 50001?

ISO 50001 е най-новият международен стандарт за управление на енергийната ефективност (EnMS). Това е първият EnMS стандарт от поредицата национални и регионални стандарти, като EN 16001. ISO 50001 EnMS е базиран на модела на системата за управление, която вече е разбрана и прилагана от организациите по целия свят. Цикълът на Деминг "Plan-Do-Check-Act" е в основата на стандарта, както е в ISO 9001, ISO 14001 и други стандарти за системи за управление.

По оценка на ISO, стандартът може да повлияе до 60% от потреблението на енергия в света.

За кого е ISO 50001?

ISO 50001 е предназначен за внедряване от всяка организация, независимо от техната големина, сектор или географско местоположение.

Защо ISO 50001 е важен за Вашата организация?

Ползите за организацията от сертификацията по ISO 50001 включват:

 • Подпомагане на организации за по-пълноценно използване на енергоемките активи;
 • Улесняване на прозрачността/ комуникацията относно управлението на енергийните ресурси;
 • Насърчаване на най-добрите практики при управление на енергията;
 • Подпомагане на средствата при оценяване и определяне на приоритетите при прилагане на нови технологии за енергийна ефективност;
 • Осигуряване на рамка за енергийна ефективност по цялата верига на доставки;
 • Улесняване на подобренията по проекти за намаляване на емисиите на парникови газове;
 • Интеграция със съществуващите системи за управление в организациите.

Ползи от ISO 50001 с подхода на LRQA

Подходът на LRQA предоставя реални ползи за бизнеса чрез комбинация от по-структуриран подход за управление на проекти и ясна комуникация, подкрепени с техническия опит на нашия глобален екип.

 • Намаление на разходите чрез повишаване на ефективността, като по този начин се постига конкурентно предимство;
 • Намалени рискове за енергийната сигурност чрез подобряване на енергийната ефективност;
 • Повишаване на доверието на заинтересованите страни и ангажираността на служителите поради ангажимента на организацията да интегрира стратегия за намаляване на емисиите вследствие климатичните промени;
 • Подобрение на производителността;
 • Формализирани политики;
 • Лесна интеграция със съществуващите системи по ISO 9001 и ISO 14001 стандарти чрез PRISM система на LRQA;
 • Безпроблемна миграция от EN 16001 към ISO 50001;

Ние знаем, че добрата комуникация е от съществено значение за постигане на прозрачност на всеки етап от процеса на сертифициране по ISO 50001. Работим с нашите клиенти и регулиращи органи и определяме ясни очаквания за резултатите. Нашият етапен подход осигурява рентабилно сертифициране с минимално прекъсване в работата на Вашата организация.