ISO 45001 Здраве и безопасност при работа

ISO 45001 е новият международен стандарт за управление на здравето и безопасността при работа (OH&S), който ще замени съществуващия стандарт OHSAS 18001. 

Общата цел на ISO 45001 е същата, но като всички нови и преработени ISO стандарти той следва общата терминология и структура на анекса SL, което е и единствената голяма разлика между него и OHSAS 18001.

ISO 45001 ще постави управлението и непрекъснатото усъвършенстване на здравето и безопасността при работа в основата на организацията. Новият стандарт предоставя възможност на организацията да съгласува системата си за управление на здравето и безопасността при работа със своята стратегическа насока с по-голям акцент върху усъвършенстването на свързаните със здравето

Какви са ползите от новия стандарт?

ISO 45001 ще предвиди по-ясни и подобрени изисквания и клаузи в сравнение с OHSAS 18001, послужил за основа на стандарта. Една от главните цели на ISO 45001 е да превърне служителите и техните представители в част от същността на системата за управление на здравето и безопасността при работа.

ISO 45001 ще даде възможност на организациите да повишат своята устойчивост, като предвиждат свързаните със здравето и безопасността рискове, адаптират се към тях и ги преодоляват.

Други ползи включват:

  • По-лесно интегриране с други стандарти на ISO, като ISO 9001 (Управление на качеството) и ISO 14001 (Управление на околната среда)
  • Участието на висшите ръководители ще повиши тяхната ангажираност и споделянето на отговорността за здравето и безопасността в рамките на цялата организация
  • Посредством организираното управление на рисковете организациите ще намалят опасностите и рисковете
  • Въвеждането на „организационен контекст“ ще позволи на организациите да разберат вътрешните и външните движещи фактори, като се осигурява яснота по отношение на целите и стратегическите планове
  • Процесът на управление на аусорсинга и на механизмите за договаряне с изпълнители и доставчици ще стане по-ясен, което ще доведе до намаляване на рисковете и повишаване на ефективността.

Как можем да помогнем

Потребностите на нашите клиенти и характерните за тях уникални обстоятелства, както и тяхната стопанска дейност, и подхождаме с разум, чувствителност и загриженост. Това, че сме независими, означава, че се ангажираме да правим нещата по правилния начин, за да постигнем най- високите възможни стандарти и най- добрите резултати за всички, което неизменно вдъхва у клиентите ни доверие в нашите решения.

  • Оценка: Проучваме внимателно всеки проблем, като подхождаме с аналитична точност и яснота.
  • Гап услуга: Тази дейност, предоставяна от одитор, ви позволява да насочите вниманието си към критични, високорискови области или слабости на вашата система преди посещението за официалната оценка.
  • Сертифициране: Обикновено това е процес, който протича в два етапа и се състои от атестация и първоначална оценка на системата, чиято продължителност зависи от големината и естеството на вашата организация.
  • Нашият опит: В продължение на много години Lloyd’s Register е лидер в разработването на стандарти и участва в оценката и сертифицирането на системите за управление на здравето и безопасността при работа.