ISO 39001 Пътна безопасност

ISO 39001 определя минималните изисквания за система за управление на безопасността на движението по пътищата, подходящи за държавни органи, оператори на автомобилни паркове и всички организации (публични или частни, независимо от техния вид, размер или предоставяна услуга), които взаимодействат със системата за движение по пътищата, за да се намалят фаталните инциденти и сериозни наранявания, свързани с катастрофи по пътищата, и на които те могат да влияят.

Само през 2013 г. загиналите при катастрофи в България са 601, а ранените 8774 – трябва да се предприеме нещо. Правителството, пътните власти и органи по безопасност не могат сами да се справят с намаляване на инцидентите и затова обществените и частни организации трябва да изиграят своята роля в този процес посредством ISO 39001.

Ползи от сертификацията по ISO 39001

  • Постигане на целите. Постигане на целите по безопасност и социална отговорност посредством повишаване на осъзнаването на законовите аспекти  и най-добрите практики по отношение на пътната безопасност.

  • Доказана отговорност. Сертификацията доказва на заинтересуваните страни, че Вие възприемате тези цели сериозно.

  • Повишена ефективност. Установяване на по-добри начини за подобряване на ефективността и оптимизиране на ресурсите посредством по-добро управление. Доверие у заинтересованите страни - демонстрира спазване на законодателството осигурява спокойствие на заинтересованите страни и клиенти

  • Конкурентнo предимство. Спечелване на нов бизнес или запазване на съществуващия. Постигнете конкурентно предимство, както бъдете сред първите организации, които внедряват ISO 39001.

Защо да изберете LRQA?

Неоспорим опит - LRQA е част от групата на Lloyd's Register, която е ангажирана с безопасността от 1760 г. 

Компетентност -  Ние сме участваме активно в разработването на международни и национални стандарти от много години.

Специалисти  - Нашите одитори са експерти в системите за управление, включително безопасността, здравословните условия, социалната отговорност и автомобилната индустрия. 

Какво представлява сертификацията по ISO 39001

ISO 39001 осигурява най-съвременните изисквания за аспектите на безопасността, включително скорост, състояние на превозното средство и на осведомеността на водачите, за да помогне за подобряване на управлението на безопасността на движението по пътищата.

Изискванията на стандарта включват разработване и прилагане на подходяща политика по пътна безопасност, разработване на цели и планове за действие, които да вземат предвид законовите и други изисквания, които организацията е възприела, и информация за елементи и критерии, свързани с пътната безопасност, които организацията може да определи, като такива, които може да контролира и такива, на които може да повлияе.

Възможно е сертификацията по този стандарт да бъде включена като изискване в търгове за обществени и частни поръчки и договори, за да повлияе на изпълнителите за по-нататъшното подобряване на безопасността по пътищата.

ISO 39001 се основава на цикъла „планиране-извършване-проверка-действие“и лесно се интегрира с други системи за управление като OHSAS 18001, ISO 9001 и ISO 14001.

Стандартът изисква високо ниво на ангажираност, което трябва да се разпредели в организацията от висшето ръководство, и поставя акцент върху демонстрацията на лидерство и устойчиво управление.