ISO 22000 Безопасност на храните

Какво е ISO 22000?

ISO 22000 е глобален стандарт за системи за управление безопасността на храните по цялата верига на доставки, от производителите, преработвателите и опаковането, транспорта и мястото на продажба. Той обхваща и доставчиците на нехранителни продукти и услуги като почистване и производители на оборудване и може да се използва от всякакви по размер организации. ISO 22000 определя изискванията към системата за управление на безопасността на храните, което включва комуникация, управление на системата и пре-реквизитни програми. Стандартът се фокусира върху осигуряване на веригата на доставки - дали са включени принципите на системата за управление и дали са в съответствие с принципите на HACCP на Codex Alimentarius.

Кой може да използва ISO 22000?

ISO 22000 е създаден за всякакви организации, независимо от размера, сектора и местоположението. 

Защо ISO 22000 важен за Вашата организация?

ISO 22000 признат сред глобалната верига на доставки и сертификацията е начин за постигане на статут на предпочитан
доставчик. Сертификацият по ISO 22000 демонстрира на обществото Вашия ангажимент към безопасността на храните. Тя се основана на най-добрата съвременна практика и е предназначена да: 

  • изгради доверието у заинтересуваните страни 
  • идентифицира, управлява и намалява рисковете към безопасността на храните 
  • намалява и елиминира изтеглянето на продукти от мрежата и искове
  • защита на Вашата марка. 

ISO 22000 е съобразен с други международни ISO стандарти за системи за управление, което го прави лесен за интегриране към система по качество, околна среда или здравословни и безопасни условия на труд. В допълнение, когато е комбиниран с техническа спецификация за секторна пре-реквизитна програма като PAS 220/ISO 22002-1 и PAS 223, той става база за FSSC 22000.

ISO 22000 и подходът на LRQA

LRQA участва в разработването на ISO 22000 и нашето разбиране на стандарта ни позволява да предоставим измерими ползи за Вашия бизнес чрез нашия уникален подход за осигуряване на бизнеса. Той гарантира фокус на нашите оценки върху областите, които са важни за Вашия бизнес. Нашите одитори са специалисти в хранителната индустрия, което ни позволява ефективна и професионална оценка на Вашата система. 

  • Непрекъснато подобрение подобряване на Вашите процеси за безопасност на храните и комуникация по веригата на доставки.
  • Повишаване увереността на заинтересуваните страни демонстрира Вашия ангажимент да управлявате Вашите опасности и рискове по отношение безопасността на храните. 
  • Подобряване на прозрачността – в цялата комплексна верига на доставки на храните.
  • Оптимизация на времето и средствата – премахване на необходимостта от множество стандарти за безопасност на храните. 
  • Възможности за нов бизнес – подобрява възможността да работите с организации, където ISO 22000 е договорно изискване или очакване.