ISO 14064 Емисии на парникови газове

Какво представлява ISO 14064?

ISO 14064 е международен стандарт, в съответствие с който доброволно се проверяват докладите за емисиите на парникови газове. Успоредно с появата на регулирани или задължителни схеми, свързани с мониторинг, докладване и проверка на парникови газове (ПГ), организации извън тези схеми все по-често искат да следят и докладват своите емисии (наричани най-често „въглероден отпечатък“ на организацията). В отговор на това търсене и за да осигури международен стандарт, в съответствие с който доброволно да се проверяват тези доклади, е разработен стандартът ISO 14064.

Какво прави ISO 14064?

ISO 14064 е разработен в три части:

  • Част 1 определя принципите и изискванията за проектиране, разработване, управление и отчитане на инвентаризациите на парниковите газове на ниво организация. Тя включва изисквания за определяне на граници, количествено определяне на емисиите и поглъщанията, и за набелязване на конкретни действия на фирмата или дейности, насочени към подобряване на управлението на емисиите на парникови газове. Тя също така включва изисквания и насоки за управление на качеството на инвентаризацията на парниковите газове, отчетността, вътрешния одит и отговорностите на организацията за проверка.
  • Част 2 се фокусира върху проекти за емисии парникови газове или проекти, специално проектирани за намаляване или елиминиране на емисиите парникови газове. Тя включва принципи и изисквания за определяне на базисните сценарии за проекта и за мониторинг, които са количествено изражение за отчитане изпълнението на проекта по отношение на изходното състояние и осигурява основата проектите да бъдат утвърдени и проверени.
  • Част 3 осигурява принципи, изисквания и насоки за тези, които извършват валидация и проверка на информацията, свързана с емисиите парникови газове. Тази част описва метод за предоставяне на гаранции на предвидените потребители, че представените данни за парниковите газове на дадена организация или проект са пълни, точни, последователни, прозрачни и без материални несъответствия.

Ползи от ISO 14064

Сертификацията по ISO 14064 помага за:

  • Ангажиране на заинтересованите страни.
  • Достоверност и доверие.
  • Стабилен напредък по мониторинга.
  • Осезаем ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове.

LRQA е водеща в услугите за проверка на парниковите газове в редица сектори и схеми в целия свят. Това поставя LRQA в отлична позиция да споделя своя  опит, за да помогне на клиентите да управляват събирането на данни за парникови газове, мониторинг и докладване, както и да получат надеждни проверки от трети страни на техните твърдения.

LRQA има опит във валидиране и проверка в рамките на двата доброволни механизма, като например ISO 14064 и японските Доброволни Схеми за търговия, както и регулирани схеми на национално равнище, като например схема за търговия с емисии на Великобритания, на регионално ниво, като например с емисии на ЕС и Схемата за търговия на международно ниво като Механизма на UNFCCC за чисто развитие (CDM) и за съвместно изпълнение. LRQA също така има опит в рамките и на други свързани с тях области на проверка на корпоративни отчети, включително Corporate Sustainability и / или Environmental Reports.

Кой може да ползва ISO 14064?

Всяка организация, която желае да наблюдава и докладва „въглеродния си отпечатък“.

Как LRQA може да помогне

Системи за управление все повече са свързани с успеха и оцеляването на организациите. Успоредно с това, изпълнителни директори и мениджъри от цял свят отдават все по-голяма важност върху независимата оценка, която помага да се гарантира, че системите за управление са "подходящи за целите". Нашата уникална методика помага на организациите да управляват своите системи и рискове за подобряване и опазване на тяхното настоящо и бъдещо представяне. Ние предлагаме обучение и сертифициране за всеки от по-големите стандарти за СУК.

За организации с други стандарти, ние често може да предложим интегрирани оценки, като по този начин се постига икономии на време и пари.