ISO 14001 Управление на околната среда

Какво представлява ISO 14001?

ISO 14001 е международно признат стандарт за системи за управление на околната среда (СУОС), който изисква организацията ефективно да управлява въздействието си върху околната среда чрез ангажираност към предотвратяване на замърсявания, спазване на законодателството и непрекъснато подобрение.

Кой може да използва ISO 14001?

ISO 14001 може да бъде използван от всяка организация, независимо от нейния размер или разположение.

Защо ISO 14001 е важен за Вашата организация?

Сертификацията по ISO 14001 предоставя множество ползи за вашата организация. 
  • Намаляване на разходите; тъй като ISO 14001 изисква ангажимент към непрекъснато подобрение на СУОС, поставянето на цели за подобрение ще спомогне за по-ефикасно използване на суровините и материалите, което ще доведе до намаляване на разходите. 
  • Управление на съответствието с нормативните изисквания; сертификацията по ISO 14001 ще помогне за намаляване на усилията, необходими за управление на спазването на нормативните изисквания и с това и рисковете спрямо околната среда. 
  • Намаляване на повторението; Вашата система за управление може да интегрира изискванията на този и други стандарти за управление в една бизнес система и по този начин да се редуцират повторенията и разходите. 
  • Управление на репутацията; сертификацията по ISO 14001 помага за намаляване на рисковете, свързани с разходи или накърняване на вашата репутация от съдебни искове и изгражда вашия публичен образ към клиентите, регулаторните органи и ключови заинтересовани страни.
  • Предпочитан доставчик и конкурентно предимство; сертификацията по ISO 14001 позволява да работите с компании, които предпочитат партньори, грижещи се за околната среда. 
  • По-лесно интегриране; ISO 14001 е система за управление - стандартът се основава на цикъла Планиране-Извършване -Проверка-Действие, който е общ с другите стандарти за управление и по този начин позволява лесно интегриране с ISO 9001 (качество), OHSAS 18001 (здраве и безопасност) и други подобни стандарти. 

ISO 14001 и подходът на LRQA

LRQA е акредитирана да издава сертификати по стандарта ISO 14001 във всички сектори и участва в неговото разработване. Това означава, че какъвто и да е Вашият бизнес, ние сме признати, че имаме способностите и знанията да предоставим ефективна услуга. 

Уникалната методика на LRQA Ви помага да управлявате предизвикателствата към Вашия бизнес, системите и рисковете, за да подобрявате и защитавате настоящите и бъдещите си резултати по отношение на околната среда и да отговаряте на нуждите на заинтересованите страни.

  • Знания и техническата експертиза на нашите одитори ни позволява да предоставяме измерими ползи за клиентите ни чрез структуриран подход към управлението. 
  • Ние знаем, че добрата комуникация е от първостепенно значение за предоставяне на прозрачност на всяка стъпка от процесите на СУОС. Ние работим с нашите клиенти и поставяме ясни очаквания към всички страни по отношение на резултатите. 
  • LRQA предоставя сертификация и обучение по ISO 14001.

Как LRQA може да помогне?

Нашата уникална методика помага на организациите да управляват своите системи и рискове за да подобряват и защитават своите настоящи и бъдещи резултати. Ние извършваме сертификация и обучение по всички значими стандарти за управление на СУОС. На организациите, имащи и други стандарти, можем да предложим интегрирани оценки, като по този начин се спестяват време и средства.