ISO 22301 Непрекъсваемост на бизнеса

Какво представлява ISO 22301?

ISO 22301 е стандарт, който включва изисквания за разработване, внедряване и поддържане на ефективна система за управление непрекъснатостта на бизнеса (СУНБ). ISO 22301 въвежда изискване за показатели с акцент върху оперативното планиране и поставяне на контроли. Той може да бъде одитиран и позволява на организациите да демонстрират съответствие. 

Каква е функцията на ISO 22301?

Използвайки за основа добрите индустриални практики, стандартът е въведен специално за да Ви позволи да разберете, разработите и внедрите структурирана и официална Система за управление непрекъснатостта на бизнеса, която да Ви помогне да минимизирате рисковете и по този начин вероятността от прекъсвания във Вашата организация.

ISO 22301 Ползи 

ISO 22301 Ви помага да предоставите:

  • повишена устойчивост, когато организацията се сблъска със заплахи
  • подобрена компетентност за поддържане на критичните бизнес дейности посредством проиграване на план за действие
  • повишена способност за справяне с прекъсвания и защита на репутацията, когато има интеграция с бизнес планирането. 

Кой може да използва ISO 22301?

ISO 22301 може да се използва от всяка организация, която иска да е сигурна, че е подготвена да намали и се възстанови бързо от потенциални рискове, които могат да засегнат бизнеса и. 

Как LRQA може да помогне

Независимата оценка от LRQA ще ви позволи да демонстрирате на заинтересованите от Вашия бизнес страни, че Вашият бизнес е способен непрекъснато да бъде адекватен за размера и комплексността на Вашата организация. Разбира се от критична важност е наличието на правилните хора, които да извършват дейностите. 

Нашата уникална методология позволява на организациите да управляват системите и рисковете си, за да подобрят и защитят настоящите и бъдещите си резултати. 

Ние извършваме сертификация и провеждаме курсове по всички основни стандарти. За организации, имащи внедрени и други стандарти, можем да предложим интегрирани одити за да спестите както време, така и разходи.