FSSC 22000 Схема за управление на безопасността по цялата хранителна верига

Какво е FSSC 22000?

Разработен от Foundation for Food Safety Certification, FSSC 22000 представлява изцяло нов подход към управлението на риска за безопасността на храните по цялата верига на доставка на храни. FSSC 22000 е пълна схема за сертифициране на базата на ISO 22000, глобален стандарт за система за управление на безопасността на храните, в комбинация с един от секторните конкретни технически спецификации за PRPs (напр. ISO/TS 22002-1, ISO/TS 22002-4, ISO/TS 22002-6 и т. н.) и допълнително изискванията на Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI). FSSC 22000 е изцяло признат от GFSI.

Кой може да ползва FSSC 22000?

FSSC 22000 е приложим за всички хранителни продукти, хранителни съставки и производителите на опаковъчния материал, доставчици на услуги, кетеринг независимо от техния размер, сектор или географско местоположение.

Защо FSSC 22000 е важен за Вашата организация?

Ефективните системи за управление и независимото сертифициране са двете основни движещи сили на успешен култура при безопасността на храните. FSSC 22000 е създаден да управлява международната хармонизацията и прозрачността на стандартите за безопасност на храните. В рамките на международно признатия FSSC 22000, цялата ви система от процеси ще бъде оценявана и наблюдавана при използване на процесно базирания подход - систематичното идентифициране и управление на взаимодействащи си процеси, като осигурява:

  • Одити за безопасност на храни, опаковки, услуги с най-високо качество, доставени чрез техническа експертиза и задълбочени познания в хранителния сектор на одиторите на LRQA.
  • Цялостен преглед със системно идентифициране и по-добро управление на взаимодействащите процеси.
  • Непрекъснато подобряване на Вашата система и процеси.
  • Лесна миграция от стандарти и схеми за безопасност на храните.
  • Добра комуникация, ние знаем, че тя е от ключово значение за постигане на прозрачност на всеки етап от процеса на сертифициране по FSSC 22000. Ние работим с нашите клиенти и регулаторни органи и поставяме ясни очаквания за резултатите за всички страни.
  • Опростеният подход за одит осигурява рентабилно сертифициране с минимално прекъсване и приключване в рамките на критичните срокове. В момента ние сме напълно акредитирани да извършваме сертификация по FSSC 22000.

Важни решения във връзка с FSSC 22000 version 4.1

По време на заседанието на Board of Stakeholder (BoS) на 10 април 2018 г. бяха направени редица важни решения във връзка с FSSC 22000 version 4.1. Тези решения може да видите в материалите долу.