EU ETS - Схема за търговия с емисии на парникови газове в Европейския съюз

Какво е EU ETS?

EU ETS е най-голямата мултинационална регламентирана схема за търговия с емисии в света, приложима за повече от 14 000 инсталации и оператори в цяла Европа. EU ETS е структурирана в три ясно определени фази, които да доведат до съответствие съществуващите и нововъзникващите сектори:

  • Фаза 1 2005-2007; покриваща сектори като енергетика, целулозно-хартиената индустрия, минерали и метали;
  • Phase 2 2008-2012; разширяване на обхвата и включване на сектори като производство на гипс, петролни продукти и авиация;
  • Phase 3 2013-2020; договор за включване на улавяне и съхранение на въглероди (CCS) и евентуално други сектори и газове.

От 1 януари 2005 г., участващите организации по EU ETS са задължени да извършват независима проверка на годишните емисии на парникови газове (GHG) и да предават еквивалентен брой квоти.

Защо верификацията по EU ETS е важна?

Публично демонстрира спазване на изискванията на схемата от Вашата фирма и води до доверие.

Дава възможност на Вашата организация да представи и регистрира независимо проверени годишни емисии на парникови газове (GHG) и да търгувате с излишъците.

Как LRQA може да помогне?

  • Създаване на цялост на Вашата система (и) и процеси, които генерират данните за емисиите.
  • Помощ при идентифициране на пропуските спрямо приложимите изисквания във възможно най-кратки срокове.
  • Подпомагане за определяне на възможности за подобрение в точността и пълнотата на данните Ви.
  • Постигане на икономии и ползи от избягване на глоби.
Ние знаем, че добрата комуникация е от съществено значение за постигане на прозрачност на всеки етап от процеса на EU ETS. Ние работим с нашите клиенти и регулаторни органи и поставяме ясни очаквания на всички страни за резултатите. Нашият етапен подход на верификация осигурява, че верификацията е рентабилна с минимално прекъсване и приключва в рамките на критичните срокове.