Директива 89/686/EEC за лични предпазни средства

Какво представлява директивата за лични предпазни средства? 

Директивата за личните предпазни средства (ЛПС) е важно за Вас, ако проектирате или произвеждате лични предпазни средства, които са предмет на настоящата директива и които са пуснати на пазара в рамките на Европейското икономическо пространство. 

Какво включва директивата? 

Директивата за лични предпазни средства  се прилага за средства, които са предназначени за носене от хора за защита от една или повече опасности за здравето. В директивата са включени следните типове лични предпазни средства: 

  • За предпазване на глава;
  • За предпазване на очите и лицето;
  • За предпазване от вдишване на вредни емисии или прах;
  • За защита на ръцете;
  • За защита на част от тялото;
  • За защита на цялото тяло;
  • Защита на слуха;
  • Предпазно оборудване за защита от падане от високо.

Сертификация от LRQA

LRQA е определен за нотифициран орган за Директивата за лични предпазни средства. Ние сме в състояние да предоставим оценка на съответствието и за сертифициране на услуги по чл. 11б от Директивата (Осигуряване на качеството) за продуктовите групи, изброени по-горе.