Директива 97/23/EC за съоръжения под налягане

Какво представлява Директива 97/23/EC?

Директивата за съоръжения под налягане (PED) се отнася за Вас, ако проектирате или произвеждате определени типове съоръжения под налягане, които се пускат на пазара в рамките на Европейското икономическо пространство.

Какво включва директивата?

Директивата има широк обхват включващ проектиране, производство и оценка на съответствието за съдове под налягане и елементи с максимално проектно налягане по-голямо от  0.5 бара. Всички типове оборудване трябва да отговаря на съществените изисквания за безопасност, определени в анекс I на директивата. В зависимост от вида на оборудването – налягане, обем или съдържание на течност и потенциални опасности – производителите трябва да изберат различен модул за съответствие:

  • Самооценка от страна на производителя
  • Типово одобрение от трета страна или оценка на дизайна
  • Сертификация на системата по качество

Категориите на риска на оборудването под налягане са посочени в анекс II на директивата. Само за ниско рисково оборудване може да се използва модула за самооценка, за повечето типове се изисква сертификация от нотифициран орган.

Услуги на LR Group

Lloyds Register Verification Limited е нотифициран орган по тази директива. Ние извършваме оценка и сертификация по всички аспекти, включително:

  • Продуктова инспекция;
  • Изпитване и сертификация;
  • Одобрение на материалите;
  • Оценка на дизайна;
  • Типово одобрение;
  • Сертификация на системи по качеството;
  • Одобрение на персонал и процедури.

Ние осъзнаваме важността за Вашия бизнес да получите навреме такова одобрение. Нашите инженери за одобрение на дизайна, инспекторите и одиторите са на разположение в офисите ни по целия свят, за да получите удобна услуга на местния ви език.