Директива 95/16/EC за повдигателни съоръжения

Какво е Директива 95/16/EC?

Директивата за повдигателни съоръжения (LD) се отнася за Вас, ако произвеждате или инсталиране подемни съоръжения в рамките на Европейското икономическо пространство.

Какво включва Директива 95/16/EC?

Директивата се прилага за повдигателни съоръжения, които обслужват постоянно сгради и конструкции. Тя също така се отнася и за предпазните устройства, използвани за подобни повдигателни съоръжения. Определението за ”повдигателно съоръжение” е съоръжение, обслужващо различни нива, имащо кабина, движеща се по насочващи релси/профили, които са твърди и са наклонени на повече от 15 градуса от хоризонтала и са предназначени за транспортиране на:

  • хора,
  • хора и товари,
  • само на товари, ако кабината е достъпна и е снабдена с устройства за управление, разположени вътре в кабината или в обсега на намиращо се вътре лица.
  • Подемни съоръжения, които се движат по установен курс, дори когато те не се придвижват по твърди водачи, попадат в обхвата на директивата.

Ако проектирате и произвеждате компоненти, имащи отношения към безопасността или се монтират на нови подемни съоръжения, трябва да отговаряте на тази директива. 

Услуги от LRQA 

LRQA има възможност да покрие голяма част от процедурите за оценяване на съответствието на асансьорите и предпазните устройства, в това число:

  • EC  одобрение на дизайна
  • Краен контрол
  • Верификация на съоръжението
  • Сертификация на модула за осигуряване на качеството