Европейски директиви

Директивите са създадени от Европейския съюз (ЕС), за да се осигури свободното движение на стоки и услуги. Директивите са се появили в резултат на Договора от Рим от 1957. Те са предназначени да премахнат всички бариери пред търговията в Европа, които могат да бъдат причинени от многократно тестване и сертифициране на продукти и оборудване, за да отговарят на регламентите на пазарите на отделните страни - членки на ЕС.

Независими изследвания, проверки или заверки на даден продукт в съответствие с директива следва да бъде извършено от органи, които са одобрени от правителствата на общността и нотифицирани пред Европейската комисия.

LRQA е одобрен орган и може да осигури независимо сертифициране по съответните директиви, които вашият бизнес изисква, за  да бъдат доставяни продукти и услуги безопасно и според очакваните от клиентите стандарти.

За пълния списък на директивите, по които LR/LRQA е нотифициран орган проверете тук.

Ние сме нотифициран орган за множество ЕС директиви, включително:

Директива 89/686/EEC за лични предпазни средства

Директивата за личните предпазни средства (ЛПС) е важно за вас, ако проектирате или произвеждате лични предпазни средства, които са предмет на настоящата директива и които са пуснати на пазара в рамките на Европейското икономическо пространство.

Директива 97/23/EC за съоръжения под налягане

Директивата за съоръжения под налягане (PED) се отнася за вас, ако проектирате или произвеждате определени типове съоръжения под налягане, които се пускат на пазара в рамките на Европейското икономическо пространство.

Директива 93/42/EEC за медицински изделия

Директивата за медицинските изделия е важна за Вас, ако произвеждате или разпространявате медицински изделия в рамките на Европейското икономическо пространство.