BRC Глобален стандарт за опаковки и опаковъчни материали

Глобалният стандарт BRC за опаковки и опаковъчни материали е стандарт за производителите и доставчиците на опаковки, използвани за собствени и брандирани продукти на търговците на дребно, които имат задължението да прилагат подходящи системи и контрол, за да гарантират годността на опаковките им за хранителни и нехранителни цели.

Британската консорциум за продажби на дребно (BRC) и Институтът по опаковане (сега известен като The Packaging Society) съвместно са разработили този технически стандарт, за да помогнат на търговците на дребно и производителите на храни да изпълнят своите правни задължения. Основна цел на този стандарт е да помогне за защитата на потребителя чрез предоставяне на обща основа за оценка на дружествата, които произвеждат и доставят опаковки за хранителни и нехранителни продукти.

Важно е също така да се предостави единен общ стандарт и протокол, който да позволи извършването на външна оценка от компетентна трета страна, която е независима, както от производителя на храни, така и от производителя / доставчика на опаковки. LRQA притежава акредитация от UKAS според ISO 17065, която, заедно с нашия опит в сектора на безопасността на храните означава, че ние сме идеално разположени, за да помогнем на тези, които трябва да се съобразят с Глобалния стандарт на BRC за опаковки и опаковъчни материали.

От публикуването си през 2001 г. този стандарт за опаковки стана широко приет от големите търговци на дребно, производители на хранителни и нехранителни продукти и предприятия за опаковане по целия свят.

Ползи от Глобалния стандарт BRC за опаковки и опаковъчни материали

  • Удовлетвореност на клиента - една цялостна програма за проверка, която позволява редовно отчитане към търговците на дребно на храни и други заинтересовани страни;
  • Най-добри практики - уверение, че съществуващите системи работят за създаване на безопасни опаковки;
  • Намалени разходи - непрекъснато подобряване на системите за качество, хигиена и безопасност на продуктите, водещи до ефективност на операциите.

Защо да изберете LRQA за BRC Global Standard за опаковки и опаковъчни материали?

Опит - Ние сме лидер на пазара в предоставянето на услуги по оценка на безопасността на храните, сертифициране и обучение и някои от най-известните в света организации ни избират за своите услуги по оценка.
Доказани резултати - Имаме клиенти със световен опит в секторите на опаковането, хранителната промишленост, търговията на дребно, логистиката, съхранението и дистрибуцията.
Специалисти - нашите одитори са специалисти и експерти от бранша, които отговарят на вашите бизнес нужди, което позволява ефективна и стабилна оценка на вашата система.

Какво представлява сертифицирането на BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials?

Производителите и доставчиците на опаковки са обект на дългогодишни одити по хигиена, които да задоволят защитата от "due diligence" и да подобрят помещенията и практиките. Освен това, те също могат да бъдат обект на одит от страна на клиенти на втора страна.
Издание 5, последната версия на Глобалния стандарт на BRC за опаковки и опаковъчни материали, беше публикувана през юли 2015 г., като се обърна повече внимание на качеството и функционалните аспекти на опаковките, които отговарят на установените изисквания за хигиена.

Визитата за сертифициране включва проверка на вашата система за безопасност и управление на риска, системата за управление, включваща системи за качество и хигиена и фирмени стандарти, продукти, процеси и персонал. Посещението включва изготвянето на Доклад за одит, който ще Ви бъде изпратен след одобрение, който можете да предоставите на клиентите си, за да покажете способността си да отговаряте на изискванията на стандарта.
Съществуват значителни предимства при сертифицирането на Глобалния стандарт на BRC за опаковки и опаковъчни материали. Той помага за намаляване или премахване на множество оценки с допълнителните предимства от намаляването на смущенията в бизнеса, свързаните с него документи и разходите. Допълнителните предимства включват:

  • програма за единна проверка, която дава възможност за редовно докладване до търговците на дребно на храни и други заинтересовани страни;
  • оценка - изчерпателна и съсредоточена върху качеството, законността и безопасността на продуктите;
  • адресира част от изискванията за "due diligence" на производителя / доставчика на опаковки, фирма за опаковане и търговец на дребно;
  • редовните посещения за наблюдение спомагат за непрекъснатото подобряване на системата за качество, хигиена и безопасност на продуктите;
  • стандартизиран формат на докладване, даващ информация за това, как сертифицираните обекти отговарят на изискванията.