Риск и репутация

С нарастване на глобализацията, организациите разчитат все повече на нови технологии и започват да разбират важността да имат отговорно, прозрачно и етично поведение. Поради тази причина става все по-важно да се въвеждат практики, процеси и контроли за осигуряване постигането целите на бизнеса и очакванията на заинтересуваните страни.

LRQA предлага набор от услуги по сертификация по отношение на системи за управление на риска и репутацията и може да помогне на организациите да демонстрират своите действия и правомощия в устойчива, етична и съобразена с риска рамка.