Предстоящата нова версия на ISO 22000:2018

Предстояща нова версия на ISO 22000:2018

Тъй като стандартът за системата за управление на безопасността на храните ISO 22000 претърпява значителна ревизия, Ian Dunlop, CQP FCQI, обяснява най-значителните промени.

От стартирането си през 2005 г. ISO 22000 е приет като стандарт за управление на безопасността на храните (FSMS) на повече от 32 000 организации по света (въз основа на данните от годишното изследване на ISO, публикувано през 2016 г.). Освен това повече от 16 000 организации са сертифицирани по FSSC 22000, чиито основни изисквания възпроизвеждат ISO 22000. Тъй като много от тези организации са световни играчи в секторите производство и преработка на храни, тези цифри показват значителното влияние, което този стандарт оказва върху световната безопасност на храните.

Първaтa основнa ревизия на ISO 22000 се очаква да бъде публикувана през 2018 г. Проектът за международен стандарт (DIS) вече е на разположение и показва, че са планирани някои значителни промени. Това ще засегне не само онези организации, които искат да поддържат сертификацията си за системата, но и тези, които участват в свързаните с тях одиторски програми.

Основните промени

В съответствие с договорената политика за стандартите на системите за управление, ISO 22000: 2018 ще приеме структурата на високо равнище, създадена от ISO въз основа на идентичен основен текст и общи термини и определения. Тази промяна, сама по себе си, ще окаже влияние върху обхвата на системата, участието в топ мениджмънта, документацията на системата, прилагането на подхода, основаващ се на риска, към организационните нужди и ясното фокусиране върху (Plan-Do-Check Act - PDCA) цикъла.

Промените ще улеснят включването на FSMS с други системи за управление, използващи тази структура. Другите промени са предназначени да изяснят и опростят съществуващите изисквания, като например разликите между PRPs, OPRPs и CCPs. Преразглеждането има за цел също така да отчете международното развитие в подходите за безопасност на храните през последните 13 години.

Контекст и обхват

В съответствие с други системни стандарти, ISO 22000: 2018 ще изисква от организациите да обмислят проблеми, засягащи клиентите и потребителите, както и доставчиците на продукти и услуги. Това може да окаже въздействие върху обхвата на системата за безопасност на храните, например обхващане на хранителните измами, хранителен тероризъм и свързаните с него правни въпроси. Това вероятно ще окаже влияние върху управлението на риска за безопасността на храните както за системата за управление, така и за операциите продукт / процес.

Участие на ръководството

Ролята на висшето ръководство в системата за безопасност на храните се подчертава чрез отговорност за демонстриране на лидерство и ангажираност към безопасността на храните, включително определянето на подходяща политика и съответните бизнес цели. Цялостната отговорност се запазва относно контрол на системното планиране, комуникацията, осигуряването на ресурси и непрекъснатото усъвършенстване, като се преразглежда пригодността, адекватността и ефективността на системата.

Управление на риска

Подходът на мислене въз основа на риска, който сега е въплътен в стандартите на системата за управление, означава, че управлението на риска в FSMS вече не се ограничава до използването на принципите за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР) на оперативно ниво, въпреки че този фокус все още е ключов компонент. Съществуват последици за бизнес планирането, управленските цели, идентифицирането на възможности за подобрение и разпределянето на ресурси за намаляване или премахване на неприемливия риск за безопасността на храните от широк кръг от източници.

Системна поддръжка

Изясняват се и се засилват редица изисквания, свързани с основните елементи на системата, включително комуникационните системи и потребностите от комуникация. Необходимо е планиране на ресурсите, както и по-строг контрол върху външните сътрудници в разработването на системата. Изискванията за компетентност на персонала, както вътрешен, така и външен, са по-подробно обяснени. Необходимо е да се създаде система за по-голям контрол върху доставчиците на стоки и услуги.

Една от основните промени в системата е сближаването на "процедурите" и "записите" с "документирана информация". Това дава на организацията свободата да определи вида и обхвата на документираната информация, която трябва да се използва, въпреки че някои задължителни документи все още са посочени. Установените контроли за документи в системата се запазват.

Оперативни процеси

Прилагането на цикъл на PDCA в оперативното планиране и контрол на безопасността на храните в организацията е по-ясно установено. Въз основа на принципите на НАССР и най-новите версии на стандартите на Codex Alimentarius, се изясняват ролята на PRPs, OPRPs и CCP в системата.

При определянето на PRP за съответния сектор в хранителната верига трябва да се вземе предвид приложимите технически спецификации - ISO/TS 22002-X. Създават се нови "критерии за действие" - за контрол на OPRP, които ще бъдат определени въз основа на анализа на опасностите. "Планът за контрол на опасностите" трябва да включва съответните програми за OPRP и CCP, които понастоящем се третират по сходен начин в рамките на системата, макар и да признават различните рискови нива на безопасност на храните. Редица други изисквания като тези, свързани с проследяването и реакцията при извънредни ситуации, са по-строги, включително редица нови дейности за проверка.

Оценка и усъвършенстване

Изискванията за оценка на изпълнението на FSMS чрез наблюдение, измерване, одит и преглед се запазват, като се набляга по-силно върху използването на по-интегриран и систематичен подход за осъществяване на тези дейности в цялата система. Резултатите от оценката трябва да бъдат насочени към предотвратяване на провал в системата за управление на безопасността на храните, за да се подобри ефективността на системата.

Последици за заинтересованите страни

Външните заинтересовани страни в FSMS включват клиенти, търговци, регулаторни органи, сертифициращи организации, отговорни лица при извънредна ситуация и персонал, засегнат от работата на организацията, свързана с безопасността на храните. Всички заинтересовани страни ще бъдат засегнати до известна степен от преработените изисквания на стандарта.

Крайната цел

Имайки предвид, че по-нататъшни промени в стандарта вероятно ще продължат до окончателното му публикуване, ясно е, че организациите, които понастоящем използват ISO 22000, за да контролират отговорностите си по безопасността на храните, ще трябва да направят някои промени. Те вероятно ще се съсредоточат върху по-широкия обхват на системата, по-широкото прилагане на мислене въз основа на риска и по-голямото участие на висшето ръководство (които ще трябва да бъдат интервюирани от външни и вътрешни одитори на системи).

Одиторите ще прегледат промените в системната документация, ще проверят дали допълнителните елементи са правилно заложени в процесите на риск за безопасността на храните и ще гарантират, че прилагането на ревизираните изисквания е ефективно.

Както при първоначалното публикуване на стандарта ISO 22000, схемите за частно сертифициране в хранително-вкусовата промишленост (като BRC Global Standards, FSSC 22000 и други програми, признати от Глобалната инициатива за безопасност на храните - GFSI) вероятно ще преразгледат промените в ISO 22000 в светлината на техните собствени схеми.

Няма съмнение, че предстоящото преразглеждане на стандарта ISO 22000 ще има последващ ефект върху световната хранителна индустрия, тъй като обхваща сертифицирани организации, свързани с тях хранителни вериги и от сертифициращата индустрия като цяло. Ако тази работа доведе до по-нататъшна защита от опасностите за безопасността на храните за световната общественост, тя ще постигне своята цел.