Преразглеждането на ISO 22000 относно управлението на безопасността на храните се придвижи с една крачка напред

Продължава преразглеждането на ISO 22000 относно системите за управление на безопасността на храните, който достигна етапа на Draft International Standard (DIS). Преразгледаният стандарт ще включва нова основна структура, както и признати ключови елементи за гарантиране на безопасността на храните на всяка стъпка от хранителната верига.

Преразглеждането на ISO 22000 има за цел да консолидира най-новите проблеми, свързани с безопасността на храните, за да отговори адекватно на ситуацията в хранителния сектор. Това е много задълбочен процес и работната група, която преразглежда стандарта, се е заела с няколко обширни концепции. Експертите се срещнаха три пъти през 2016 г. и обработиха 1 800 коментара от различни заинтересовани страни, представляващи широк кръг от позиции. Сега основната им задача е да преведат ревизираните концепции, включени в стандарта, и да ги съобщят на потребителите по ясен и кратък начин, което да направи ISO 22000 по-лесен за разбиране и прилагане за организации от всякакъв мащаб във всеки аспект на хранителната верига.

Новата версия на ISO 22000 ще съдържа редица незначителни промени, въведени с цел повишаване на четивността и яснотата на стандарта, както и някои съществени промени, които са по-структурни. Основните акценти са, както следва:
· Новата версия ще приеме новата структура на високо равнище на ISO (HLS), която е обща рамка за всички стандарти на системите за управление. Тази обща структура улеснява предприятията да интегрират повече от една система за управление в своите процеси в даден момент.
· Ревизираният стандарт ще даде ново разбиране за понятието "риск". Рискът е жизненоважна концепция за бизнеса с храни и стандартът ще разграничават риска на оперативно ниво (чрез подхода за анализ на опасността от критична контролна точка или НАССР) и рискът на стратегическото ниво на системата за управление (бизнес риск) със способността му да възприемат възможности, за да постигнат специфичните цели на бизнеса.

Стандартът ще изясни разграничението между два цикъла Plan-Do-Check-Act (PDCA). Първият се прилага за системата за управление като цяло, докато вторият, вграден в него, се отнася до операциите, описани в клауза 8, която обхваща и принципите на HACCP, определени от Codex Alimentarius.

Преразгледаната версия на ISO 22000 се очаква да бъде публикувана до юни 2018 г.