Преразглеждането на ISO 22000 за управление на безопасността на храните е в ход

news-2015-05-ISO22000 revision in progress

Осигуряването на безопасността на храните по цялата хранителна верига е основна грижа в нашето модерно общество, където хранителните продукти понякога пресичат няколко граници, преди да достигнат до крайния потребител.

От момента на първото публикуване на ISO 22000 за управление на безопасността на храните през 2005 г., ангажираните участници в хранителната верига, включително производители, потребители и правителства, са изправени пред необходимостта за преразглеждане на стандартите за безопасността на храните. Заседанието на работната група на ISO (ISO / TC 34 / SC 17 / WG 8), която отговаря за преразглеждането им, беше домакинствано от националният орган по стандартизация на Ирландия (National Standards Authority of Ireland). Групата се събра на 23 - 25 февруари 2015 г. в Дъблин, за да обсъди налагащи се изменения и подобрения в стандарта.

Миналата година се проведе консултация сред потребителите на стандарта относно пропуски в текущата версия. Някои термини са открити за потенциално объркващи; ненужно повторение беше разкрито и в някои понятия, както и необходимостта от изясняване на други. Освен това, малките и средни предприятия не са достатъчно интегрирани и все още е необходимо да се подобри разбирането за оценка на риска. Тези различни въпроси, повдигнати от потребителите, ще послужат за начална точка в процеса на преразглеждане на стандарта.

Въз основа на тази обратна връзка, групата за преразглеждане е изправена пред решаването на следните въпроси:

  • Изясняване на някои ключови понятия: как да се управляват критичните контролни точки; кои са необходимите и достатъчни оперативни пререквизитни програми; преразглеждане на подхода, основан на риска; въпросите за изтегляне на продукта и изземване на продукта от пазара, както и комбинацията от външни мерки за контрол;
  • Актуализиране на термини и дефиниции;
  • По-просто и по-сбито изложение на изискванията на стандарта;
  • Избягване на прекалената нормативност на съдържанието;
  • Осигуряване на по-голямо покритие за малките и средните предприятия.
  • Бъдещата версия на ISO 22000 ще има същия формат както други стандарти за системи за управление, които ще следват една и съща структура, с общи текстове, термини и определения, съгласно Annex SL. Това ще улесни живота на фирмите, които искат да бъдат сертифицирани по няколко международни стандарта. Координираният формат ще осигури съгласуваност между стандартите, ще опрости тяхното интегрирано използване и ще улесни четенето и разбирането от страна на потребителите.

Докато експертите от хранителната промишленост ще участват активно в предстоящата редакция на стандарта, други потребители на стандарта също ще бъдат включени, където е необходимо. Това са малки и средни предприятия, производители на фуражи и храни за домашни любимци, регулаторни органи, търсещи модел, чрез който да се съгласуват регулаторните изисквания с подхода за управление на безопасността на храните, дори и производители, които косвено "управляват храна", но чиято дейност попада в обхвата на стандарт, например доставчици на питейна вода.

Освен това, семейството на ISO / TS 22002, ангажирано към стандарта ISO 22000, ще продължи да подкрепя конкретните сектори от хранителната индустрия, като предоставя инструменти за развиване на съответните пререквизитни програми.

Групата за преразглеждане ще се срещне отново в средата на октомври 2015 г., за да обсъди втора версия, така наречения Работен Документ (Working Document). Ако всичко върви по план, стандартът се очаква да бъде публикуван през 2017 г.