Как може да помогне Lloyd's Register?

Сигурни ли сте, че сте предприели адекватни мерки за защита на личните данни във Вашата организация? Lloyd's Register може да помогне. Извършваме оценки на процесните контроли по ОРЗД за срок от 1 година, като използваме подход, основан на риска, за оценка на ефективността на процесите и процедурите, които организацията Ви е внедрила, за да гарантира сигурността на Вашите дейности по обработка на данни.

Гап анализ

  • Посещение за договаряне обхвата на работа, 
  • Възможен е одит на място или дистанционен, 
  • Резултати: Отчет в презентация на PowerPoint с радарна графика, общо заключение и доклад за оценка с подробни данни за констатациите и несъответствията. 

Етап 1: Първоначална оценка

  • Оценка, която ще обхване и събере необходимата информация за управлението и контрола на системните изисквания, 
  • Възможен е одит на място или дистанционен, 
  • Резултати: Доклад за оценка с подробности за констатациите и несъответствията и план за посещение за Етап 2. 

Етап 2: Първоначална оценка на приложението

  • Оценка, която ще обхване всички изисквания (с изключение на тези, които са включени и положително оценени по време на етап 1), 
  • Одит на място при клиента, 
  • Резултати: Доклад за състоянието на документацията на организацията, 
  • Декларация за съответствие с изискванията на ОРЗД. 

Оценяването ще бъде извършено от одитор на LR, който има задълбочени познания по ОРЗД и ISO 27001. Продължителността на оценяването на контрола на процесите ще зависи от големината и сложността на организацията Ви и от размера и вида на данните, които обработвате.

Ние можем да Ви помогнем да:

Осигурите своята надеждност по отношение на процесите за управление на ОРЗД

В края на оценяването Вашата организация ще получи подписана декларация за съответствие, която потвърждава, че управлението на Вашите процеси отговаря на съответните изисквания на ОРЗД. Това показва на Вашите заинтересовани страни, че предприемате необходимите мерки за защита на тяхната лична информация.

Намалите риска във вашата организация, като осигурите съответствие с все по-строгите разпоредби

Оценката на контролите ще гарантира сигурността на системите за обработка на Вашата организация. Чрез провеждане на редовни тестове, анализи и оценки на процедурите за сигурност, внедрени за защита на Вашите дейности по обработка на лични данни, се гарантира, че всички потенциални рискове ще бъдат идентифицирани и смекчени.

Докажете на заинтересованите страни, че уважавате правото на неприкосновеност на личния живот, допринасяйки за доверието им към Вас

Подписаната декларация за съответствие ще демонстрира, че управлението на процесите на Вашата организация отговаря на принципите на ОРЗД, като гарантира, че отговаряте и на изискването за отчетност в Регламента.