Стандарт на LR за контрол на свързаните с ОРЗД процеси

Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) е най-големият напредък в областта на закона за защита на данните през този век – увеличаване на предпазните мерки за физическите лица и по-голяма отговорност на организациите относно начина на използване на личните ни данни.

ОРЗД извежда начело защитата на данните в процесите на Вашата организация; независимо дали обработвате лична информация, свързана с Вашите клиенти или служители, ОРЗД ще окаже влияние върху начина, по който работите.

В качеството си на главен изпълнителен директор или управител на Вашата организация, сигурни ли сте, че сте предприели адекватни мерки за защита на личните данни в нея?

В качеството Ви на мениджър по качеството или съответствието, как демонстрирате ОРЗД отчетността на въведените процедури за контрол на процесите и съответствието им? За да даде възможност на компаниите да удостоверят спазването на тези нови задължения, LR започна разработването на своя технически стандарт „СТАНДАРТ НА LR ЗА КОНТРОЛ НА СВЪРЗАНИТЕ С ОРЗД ПРОЦЕСИ“. Целта на този стандарт е да определи методологичните и документалните разпоредби, приложими към изискванията за отчетност, определени в Регламента.

Отчетността е нов принцип на отговорност, който изисква от компаниите да могат да оправдаят цялата система за контрол и мониторинг, създадена, за да се гарантира съответствието с изискванията за защита на личните данни.

Какво означава за Вас корпоративна цифрова отговорност и съответствие с правилата за защита на данните?

Избрани сте да влезете в ролята на служител по защита на данните? Отлично, тъй като ще видите, че прилагането на ефективни процедури за управление на данните е етично и е от полза за Вашата търговска марка. Това ограничава риска от потенциални и скъпо струващи нарушения на сигурността, предпазва личността на клиентите, които генерират Вашите приходи, и защитава ценните информационни ресурси, които са от решаващо значение за Вашия бизнес. Като увеличавате обхвата на дейностите и операциите, които са цифровизирани, трябва да покажете на Вашите клиенти, персонал и други заинтересовани страни, че спазвате правото им на неприкосновеност на личния живот и имате сериозно отношение към сигурността на данните.

Декларацията за съответствие на контрола на Вашите процеси за защита на данните е инструмент, който позволява на Вашата организация да постигне и проактивно да демонстрира спазването на разпоредбите, а в случая с ОРЗД на ЕС, може да Ви предпази от евентуални глоби до 20 милиона евро. Освен това, ако възникнат нарушения, декларацията за съответствие може да помогне за минимизиране на потенциалните санкции.