Стандарти и схеми, свързани с промяната в климата

Стандарти и схеми, свързани с промяната в климата и устойчивото развитие

Стандарти по които сертифицираме

Виж всички стандарти

ISO 14064

Все повече организации са доброволно наблюдават техните емисии на парникови газове. ISO 14064 е международен стандарт, който осигурява рамка за отчитане и проверка на парникови газове.